Visie en missie


Wat wil IBO-Nederland bereiken?
IBO wil wederzijds begrip en respect tussen mensen bevorderen en wereldwijd ondersteuning bieden aan lokale organisaties die de leefomstandigheden van mensen helpen verbeteren.

 

De officiële doelstelling van Stichting IBO-Nederland, zoals vermeld in de statuten (artikel 2 lid 1):


Stichting Internationale Bouworde Nederland heeft ten doel: daadwerkelijk en belangeloos mee te werken aan het realiseren van projecten voor mensen die hulp behoeven, ongeacht hun godsdienst, wereldbeschouwing of nationaliteit. Deze medewerking wordt opgevat als een uiting van menselijke solidariteit, als een bijdrage tot verbetering van de internationale betrekkingen en als middel tot geestelijke verrijking van hen, die hier actief of passief bij betrokken worden.

 

Hoe wil IBO-Nederland haar doel bereiken?
Om haar doelstelling te verwezenlijken voert Stichting IBO-Nederland, met de steun van haar donateurs, een actief beleid om jaarlijks voldoende vrijwilligers in te kunnen zetten om de verschillende noodzakelijke projecten te realiseren. Hierbij staan de kernwaarden respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit centraal. Doordat vrijwilligers nauw samenwerken met de lokale bevolking draagt de Internationale Bouworde bij aan onderlinge solidariteit, inzicht in andere denkwijzen en culturen en maatschappelijke bewustwording.


Door vrijwilligers te werven voor hulpprojecten in het buitenland en nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking te bevorderen, wil IBO-Nederland een concrete bijdrage leveren aan lokale initiatieven en onderlinge solidariteit, inzicht in andere denkwijzen en culturen en  maatschappelijke bewustwording stimuleren.

Hoe kiest IBO-Nederland projecten?
De projecten die IBO-Nederland aan vrijwilligers kan bieden, worden georganiseerd door lokale partnerorganisaties van de verschillende Europese afdelingen van de Internationale Bouworde. Deze partenerorganisaties verzoeken IBO om vrijwilligers te werven, die zich gedurende een bepaalde tijd in willen zetten voor een concrete klus binnen het langerlopende project. Elk project wordt door het bestuur van IBO-Nederland beoordeeld op nut, noodzaak, haalbaarheid en duurzaamheid. IBO-Nederland bemiddelt vrijwilligers naar projectorganisaties en v.v. In de projectbeschrijvingen op de website kun je lezen wat de projecten concreet inhouden, wat het doel van de specifieke projecten is en wat er van jou als vrijwilliger wordt verwacht.

 

Lees hier het beleidsdocument van IBO-Nederland.