Organisatie

IBO-Nederland organiseert internationale vrijwilligersprojecten

Dat doen we om levensomstandigheden van mensen te helpen verbeteren en om mensen van over de hele wereld bij elkaar te brengen voor een échte ontmoeting. 

IBO staat voor Internationale Bouworde. Wij zijn de Nederlandse afdeling. 

IBO-Nederland heeft twee doelstellingen.

  • wereldwijd leefomstandigheden van mensen helpen verbeteren en
  • solidariteit, begrip en respect tussen mensen bevorderen.

In de internationale vrijwilligersprojecten komen deze twee doelstellingen samen. Vrijwilligers gaan aan het werk voor organisaties die leefomstandigheden van mensen helpen verbeteren. Door samen te leven en te werken voor dit goede doel, leren de internationale vrijwilligers elkaar en mensen in het projectland kennen, begrijpen en respecteren.

Bouworde begon als werk van verzoening en liefdadigheid. Dit moet zo blijven. Mensen zijn veel beter dan we denken. Dat hebben vele IBO-vrijwilligers in de afgelopen jaren aangetoond (citaat van IBO-oprichter pater Werenfried van Straaten).

IBO-Nederland is een stichting, dus non-profit, en is niet gelieerd aan overheden of bedrijven.

Europees IBO-netwerk

IBO-Nederland maakt deel uit van een Europees netwerk, de Internationale Bouworde. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties. Het Bouworde-netwerk bestaat uit zusterorganisaties in België, Bulgarije, Duitsland, Italië, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.

Elke IBO-organisatie onderhoudt contacten met projectorganisaties in binnen- en buitenland - lokale NGO's die zich inzetten voor een betere wereld. Deze organisaties vragen IBO om vrijwilligers te werven voor een concrete taak of klus, die van belang is voor de organisatie. IBO-Nederland werft in Nederland vrijwilligers voor projecten van alle IBO-organisaties en andersom. Op die manier ontstaan er groepen vrijwilligers uit verschillende landen, die samenwerken in projecten.

Op www.ibo-europe.org kun je meer informatie vinden over ons internationale netwerk.

IBO-Europe logo met link

Coordinating Committee for International Voluntary Service - CCIVS

IBO is lid, en één van de founding members, van CCIVS, een internationale NGO (non-profit) die werkt aan de ontwikkeling en coördinatie van vrijwilligerswerk wereldwijd.

CCIVS' belangrijkste focus is het brengen van positieve verandering in de wereld, door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen. CCIVS ondersteunt en ontwikkelt projecten op basis van het idee dat samenwerken aan een concrete taak de meest effectieve manier is om internationale vriendschap en begrip te creëren. De projecten dienen als katalysator voor dialoog, omdat ze de mogelijkheid bieden om samen te werken op basis van ieders vermogen en om samen te leven. In dergelijke situaties ervaren nationale en internationale vrijwilligers een nieuwe realiteit, die hun gewoonten en overtuigingen en die van de lokale gemeenschap kan uitdagen.

CCIVS is er voor belangenbehartiging en netwerken, capaciteitsopbouw en training, VN-samenwerkingsprojecten, impactmeting en kwaliteitsverbetering. De organisatie coördineert ook twee internationale campagnes: Raising Peace en IVS for Climate Justice.

Klik hier om naar de website van CCIVS te gaan.

CCIVS-logo

Organisatie-informatie

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting Internationale Bouworde Nederland

Afgekort: St. IBO-Nederland

St. Annastraat 174, 6524 GT NIJMEGEN

Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41055227.

IBAN

NL27INGB0000860700 ten name van Stichting Bouworde Nederland

Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI)

Stichting IBO-Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wil zeggen dat giften in aanmerking komen voor belastingaftrek. Ter zake van legaten en schenkingen is St. IBO-Nederland gerangschikt onder rechtspersonen als bedoeld in art. 24 van de Successiewet 1956. Het RSIN-nummer is 002968083.

CBF-Certificaat

Stichting IBO-Nederland is een CBF-erkend goed doel.

De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de erkenning laat IBO zien dat de stichting voldoet aan strenge kwaliteitseisen.

Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie over de erkenning is te vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl.

logo CBFKlik hier voor het CBF-erkenningspaspoort van IBO-Nederland.

Algemeen beleid

Het algemeen gevoerde stichtingsbeleid staat in het beleidsdocument van IBO-Nederland.

Preventiebeleid

Op vrijwel alle projecten waar vrijwilligers aan de slag gaan, kan contact ontstaan met kinderen of andere mensen die in een afhankelijke of kwetsbare positie verkeren. Om mogelijke risico's van ongewenst gedrag jegens kwetsbare groepen zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een aantal uitgangspunten vastgelegd. IBO-Nederland onderschrijft deze uitgangspunten zoals beschreven in ‘In veilige Handen’.

In de voorbereiding bij IBO-Nederland worden vrijwilligers bewust gemaakt van hun positie in een project, gewenst en ongewenst gedrag en de mogelijke impact van hun aanwezigheid.

Uitvoering van preventiebeleid vindt bij IBO-Nederland voorts plaats door:
1.    De afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag door de vrijwilliger met toetsing op minimaal criterium 84 en 85
2.    De aanstelling van een vertrouwenspersoon binnen St. IBO-Nederland
3.    Toepassing van de gedragscode.

Beloningsbeleid

Kantoorpersoneel in loondienst wordt betaald volgens de schalen van Rijksoverheid BBRA
(Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RijksAmbtenaren) schaal 7 en 8. Er bestaat geen betaalde directiefunctie. De Bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen een onkostenvergoeding van maximaal €1.500,-- p.p p.j. Vrijwilligers die zich structureel inzetten op kantoor of bij evenementen kunnen reiskosten declareren gebaseerd op Openbaar Vervoer 2e klasse en zijn daarnaast vrijgesteld van betaling van inschrijfgeld.