Kosten voor deelname

Om mee te kunnen doen aan een project via IBO-Nederland, vragen we € 35,- inschrijfgeld en een bijdrage per project: de deelnamekosten.

IBO-Nederland wil het vrijwilligerswerk voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken en zoveel mogelijk vrijwilligers werven die zich op de projecten kunnen inzetten. Daarom wil IBO-Nederland de deelnamekosten zo laag mogelijk houden.


Per kalenderjaar kun je aan meerdere projecten deelnemen. Je hoeft maar één keer per jaar inschrijfgeld te betalen. Je betaalt wel per project de deelnamekosten.


Zowel het inschrijfgeld als de deelnamekosten maak je over op:
Rabobank NL65RABO0137805233 ten name van Stg. IBO-Nederland.
Vermeld duidelijk je naam en je projectcode bij de overschrijving.
 

Deelnamekosten

IBO-Nederland steunt hulpbehoevende projecten door vrijwilligerste werven. Maar ook vrijwilligerswerk kost geld. Denk aan kosten voor maaltijden, accommodatie, voorbereiding op je project, informatievoorziening, etc.

IBO-Nederland is een stichting. Wij hebben geen winstoogmerk. Echter, om dit werk te kunnen (blijven) doen, kunnen wij ons ook niet permitteren om voortdurend verlies te maken. Dat betekent dat wij de vrijwillige inzet op projecten zoveel mogelijk kostenneutraal moeten organiseren. Hiervoor vragen wij van vrijwilligers een bijdrage.

Deelnamekosten voor projecten in Europa
Iedereen die een project in Europa gaat doen, betaalt €145,- deelnamekosten*. Uit de gezamenlijke bijdragen bekostigt IBO-Nederland de project- en voorbereidingskosten, zoals:

 

 • voor elke vrijwilliger een informatiepakket over het project
 • een voorbereidingsbijeenkomst
 • communicatie met vrijwilligers en projecten
 • kosten voor eten en onderdak gedurende het project
 • een materiaalbijdrage aan het project
 • kosten voor vervoer vanaf meetingpoint naar projectlocatie
 • bereikbaarheid van IBO in noodgevallen (SOS-telefoon)


Sommige projecten hebben de financiële draagkracht om de kosten die de ontvangst van vrijwilligers met zich meebrengen, zelf te dragen. Andere projecten hebben deze draagkracht niet, maar hebben de hulp van vrijwilligers wel hard nodig. IBO-Nederland wil voorkomen dat de projecten die weinig financiële draagkracht hebben, voor vrijwilligers juist duurder worden om naartoe te gaan. Daarom vragen wij de vrijwilligers binnen Europa hetzelfde bedrag, ongeacht het project dat zij gaan doen: een solidariteitsprijs.

IBO-Nederland betaalt uit de beschikbare middelen per project wat nodig is voor de projectorganisatie om het vrijwilligerswerk te kunnen dragen.
 

* Uitzonderingen

 • Voor projecten in België & Duitsland en Nederland vraagt IBO-Nederland respectievelijk €60,- en €0,- deelnamekosten, omdat de ervaring leert dat deze projecten anders nauwelijks Nederlandse vrijwilligers ontvangen. IBO wil wel blijven voldoen aan de eigen doelstelling: het ondersteunen van hulpbehoevende projecten door de werving van vrijwilligers.
 • Voor de jongerenprojecten (18 -) vragen wij € 50,- extra bovenop de deelnamekosten. Hiermee leveren wij een bijdrage aan de kosten voor de jongerenwerkers die het project begeleiden.


Deelnamekosten voor projecten buiten Europa

Voor projecten buiten Europa geldt dat wij de vrijwilligers per project de kosten in rekening brengen. Voor deze projecten gelden verschillende deelnamebijdragen. 

 

Met jouw deelnamebijdrage bekostig je je eigen verblijf op jouw project, de projectbijdrage. Daarnaast zit in de deelnamebijdrage een bedrag voor IBO-Nederland van € 125,- voor o.a. de voorbereiding, informatievoorziening en communicatie ten behoeve van jouw deelname, alsmede een bijdrage voor algemene projectsteun (jouw solidariteitsbijdrage). In de projectbeschrijving vind je per project de beschikbare informatie over de deelnamekosten.
 

IBO-Nederland heeft gekozen om de projecten buiten Europa niet onder de (lage) solidariteitsprijs te laten vallen, omdat deze projecten vaak langer duren, in veel gevallen individueel afgestemd (kunnen) worden en bijna nooit zelf de financiële draagkracht hebben om vrijwilligers te kunnen ontvangen. Deze projecten zijn daarom vaak (veel) duurder dan de Europese projecten. Als wij ook voor deze projecten de solidariteitsprijs zouden willen voeren, worden de deelnamekosten voor iedereen veel hoger, waardoor het doen van vrijwilligerswerk in het buitenland voor minder mensen bereikbaar zou worden. Dat willen we voorkomen.
 

Overige kosten waar je zelf nog rekening mee moet houden:

 • Je reiskosten
 • Reis- en annuleringsverzekering (reisverzekering voor vrijwilligerswerk in het buitenland)
 • Inentingen (voor sommige landen/projecten noodzakelijk)
 • Visum (voor sommige landen noodzakelijk)
 • Gezondheidsverklaring (sommige projecten en meestal gratis, maar soms niet)
 • Verklaring Omtrent Gedrag (via IBO, onder voorwaarden, gratis verkrijgbaar)
   

IBO-Nederland besteedt het geld onder meer aan:

 • Voorbereiding en begeleiding
  Vanuit het kantoor in Nederland wordt contact onderhouden met de projecten en met onze collega-IBO’s in Europa. Tevens wordt gezorgd voor een duidelijke correspondentie met vrijwilligers. Ter voorbereiding op de projecten worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd waarop vrijwilligers persoonlijk met medewerkers en (oud-)vrijwilligers kunnen spreken. Tijdens het verblijf in het buitenland is IBO-Nederland in noodgevallen bereikbaar via de SOS-telefoon.
   
 • Huisvesting en eten 
  In ruil voor vrijwilligerswerk, bieden sommige projecten gratis eten en onderdak aan vrijwilligers. Er zijn echter ook projecten die financieel niet in staat zijn om vrijwilligers van eten en/of een slaapplaats te voorzien. IBO betaalt deze kosten uit de deelnamebijdragen.
   
 • Transport
  De meeste vrijwilligers worden door een medewerker van het project opgehaald op het dichtstbijzijnde treinstation of vliegveld. Aan deze pick-up zijn kosten verbonden.
   
 • Materiaalbijdrage
  Op veel projecten wordt er geklust. In sommige projecten is er geen geld om voor materialen te zorgen. IBO draagt hieraan bij uit de deelnamebijdragen.
   
 • Projectondersteuning
  Onder bepaalde voorwaarden kan IBO op verzoek van het project ook een (extra) financiële bijdrage leveren aan een project.
   
 • Communicatie en marketing
  Als non-profit organisatie moet IBO-Nederland opboksen tegen de commerciële organisaties om aan de nieuwe, potentiële vrijwilligers te laten weten dat wij ze zoeken voor vrijwilligersprojecten in Europa en daarbuiten. Dit doen we door middel van advertenties, sociale media, gedrukte pers, flyers, nieuwsbrieven, etc.
   
 • Kantoor
  IBO is elke werkdag bereikbaar op het kantoor in Nijmegen. Daar werken de twee vaste IBO-parttimers die alles regelen.
   
 • Overige kosten
  Bijvoorbeeld voor administratie, kantoorartikelen, portokosten, onkosten van onze kantoorvrijwilligers etc.

 

 

Help IBO-Nederland helpen!
IBO-Nederland is een non-profit organisatie en we krijgen geen structurele financiering.

Om mee te kunnen doen aan een project van IBO-Nederland, vragen we een bijdrage voor de projectorganisatie. Wij proberen deze bijdragen zo laag mogelijk te houden, zodat het voor zoveel mogelijk vrijwilligers mogelijk is om aan de slag te gaan.

 

Om ervoor te zorgen dat de deelnamekosten zo laag mogelijk kunnen blijven, is het belangrijk dat er ook geld binnen komt via andere kanalen. We zijn voor ons bestaan m.n. afhankelijk van giften van onze donateurs en schenkingen van mensen die ons een warm hart toedragen.
 

Jij kunt ook helpen om het werk van IBO-Nederland te financieren. Word donateur of organiseer bijvoorbeeld een sponsoractie! Heb je leuke ideeën? Mail ons! Of klik hier voor onze ideeën voor fondsenwerving.
 

Nederlandse vrijwilligers betalen andere deelnamekosten dan vrijwilligers uit andere landen.
De Internationale Bouworde is een Europees netwerk met zusterorganisaties in Oostenrijk, Bulgarije, België, Duitsland, Italië, Zwitserland, Hongarije en Nederland (zie www.ibo-europe.org voor meer informatie). Vrijwilligers uit o.a. deze landen kunnen allemaal deelnemen aan projecten die over de hele wereld plaatsvinden.

Hoewel alle IBO-zusterorganisaties samenwerken bij het ondersteunen van de projecten, is hun structuur en de manier waarop hun activiteiten georganiseerd en gefinancierd worden verschillend. Zo zijn er verschillen in financiële reserves, inkomsten van donateurs en subsidies van (overheids-)instanties. Dit heeft tot gevolg dat elke IBO-organisatie andere deelnamekosten vraagt aan hun eigen vrijwilligers, waarmee de kosten voor de projecten en de organisaties (deels) gedekt kunnen worden.

IBO-Nederland ontvangt geen subsidie van de overheid of andere instellingen. De enige bronnen van inkomsten voor de stichting zijn donaties van individuen en soms bedrijven en inschrijfgelden van de vrijwilligers.

 

De projectkosten worden gefinancierd uit de deelnamebijdragen. Incidenteel ontvangt IBO-Nederland een gift specifiek voor een bepaald project. Dergelijke giften worden direct aan het bedoelde project besteed. 


Hoewel jouw deelnamekosten dus anders kunnen zijn dan de deelnamekosten van een vrijwilliger uit een ander land, kun je er zeker van zijn dat jouw geld goed besteed wordt: IBO is een non-profit organisatie die zo min mogelijk geld wil uitgeven aan overheadkosten en zoveel mogelijk aan het doel. Ons CBF-certificaat toont aan dat wij dit op een goede manier doen.

Meer weten over onze financiële verantwoording?  Op deze pagina kun je onze jaarverslagen downloaden.

Wil je nog iets weten of even overleggen? Bel of mail ons gerust!
024-3226074 of info@ibo-nederland.org