Voor projectorganisaties

Hulp nodig van vrijwilligers?
We staan altijd open voor nieuwe, inspirerende projecten die de wereld een beetje positiever kunnen maken. Een project komt in aanmerking voor ondersteuning door IBO-Nederland als de sociale en financiële noodzaak duidelijk is. Ook moeten de werkzaamheden geschikt zijn voor (vaak onervaren) vrijwilligers die voor een beperkte periode (1 - 4 weken) naar het project toe komen. 

 

Internationale Bouworde Nederland

IBO staat voor Internationale Bouworde. Wij zijn, als Nederlandse afdeling hiervan, een stichting die op een laagdrempelige manier deelname aan vrijwilligersprojecten in het buitenland mogelijk maakt. De stichting biedt een combinatie aan van praktisch idealisme en culturele uitwisseling, als alternatief voor het hedendaagse individualisme en de prestatiegerichte maatschappij waarin we leven.

 

De doelstelling is tweeledig: (1) het vervullen van een hulpvraag door het ondersteunen van wereldwijde verbeteringsprojecten van sociale, bouwtechnische, of ecologische aard, en (2) het stimuleren van culturele uitwisseling door middel van samenwerking met zowel de lokale bevolking als met groepen internationale vrijwilligers, ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling en wederzijds begrip en respect tussen verschillende culturen.

 

Deze doelstellingen verwezenlijkt IBO-Nederland door vrijwilligers te werven voor projecten. Als IBO-Nederland het over een project heeft, is dit een in tijd afgebakende klus voor een hulpbehoevende organisatie. Een projectaanvrager is in ieder geval een non-profit organisatie.


IBO stelt in principe geen fondsen of subsidies beschikbaar voor projecten. Wel bestaat er de mogelijkheid om beperkte projectsteun aan te vragen ten behoeve van de aankoop van materialen ter plaatse. Dergelijke projectsteun wordt mogelijk gemaakt door giften en donaties van een trouwe achterban. Afhankelijk van de draagkracht en doelstelling van het project, wordt vanuit IBO-Nederland bekeken in hoeverre - en voor welk bedrag - een project hiervoor in aanmerking kan komen. 


Criteria
Voor ondersteuning via IBO-Nederland kunnen projecten/initiatieven in aanmerking komen, die voldoen aan alle onderstaande criteria. Het bestuur van IBO-Nederland beoordeelt naar aanleiding van de aanvraag (zie formulier onderaan) of een project in aanmerking komt voor ondersteuning. 

1. Projecten hebben betrekking op de woon- en leefomgeving van mensen waarbij de sociale noodzaak van het project duidelijk is.

 

2. Projecten waarbij aantoonbaar is dat het niet of slechts zeer moeilijk op een andere wijze gerealiseerd kan worden (financiële noodzaak).

3. Projecten waarbij, zeker als het een nieuw initiatief betreft, de levensvatbaarheid van het project duidelijk gemaakt kan worden.

4. Projecten waarbij de aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden zich voor inschakeling van (vaak onervaren) vrijwilligers lenen.Vrijwilligers
De vrijwilligers die ingezet kunnen worden, zijn voornamelijk jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die zich, vooral tijdens de vakantieperiodes, belangeloos inzetten. Daarnaast is er ook steeds meer belangstelling van 30 plussers, gezinnen en gepensioneerden. Iets dat wij uiteraard van harte toejuichen!

 

De vrijwilligers zijn bereid zich acht uur per dag, vijf dagen per week in zetten voor het project. Zij hebben doorgaans geen concrete bouwervaring en geen technische-, sociale of ecologische opleiding gevolgd. De ervaring leert dat, als er is voorzien in een goede begeleiding, opzienbarende resultaten behaald kunnen worden.

 

 Mogelijke werkzaamheden
De vrijwilligers kunnen worden ingezet bij eenvoudige kluswerkzaamheden (timmer-, sloop-, stukadoors-, metsel, schilder-, of behangwerk), ecologische werkzaamheden of sociale activiteiten. 

De meeste projecten duren 2-4 weken, maar IBO staat ook open voor projecten die langer duren. 

Onderdak, eten en begeleiding op een project

Van de projectorganisatie verwachten wij dat er veilig en goed onderdak voor de vrijwilligers wordt geregeld. Luxe wordt hierbij niet verwacht. Een schone ruimte, mogelijk met (veld)bedden o.i.d. volstaat.

 

Daarnaast wordt er door de projectorganisatie gezorgd voor ontbijt, lunch en avondeten voor de vrijwilligers. Afhankelijk van de mogelijkheden kan afgesproken worden dat de vrijwilligers zelf hun maaltijden klaarmaken of dat ze 'met de pot mee eten'.

 

De projectorganisatie is verantwoordelijk voor professionele (technische) begeleiding gedurende het project. Vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk zijn voor het (eind)resultaat van het werk. 

 

Erg belangrijk voor een goed verloop van het project, zowel wat betreft het werk als daarbuiten, is een vast aanspreekpunt voor de groep. Iemand die de vrijwilligers dagelijks begeleid, waarop de vrijwilligers terug kunnen vallen en waar organisatorische zaken en alledaagse probleempjes mee besproken kunnen worden. Dit kan de persoon van de werkbegeleiding zijn, maar het kan ook een andere persoon zijn.

 

Van de projectorganisatie wordt ten slotte verwacht dat de vrijwilligers zich welkom voelen, bijvoorbeeld door ze op te halen op een vooraf afgesproken verzamelpunt, te zorgen voor een gastvrij onthaal, door suggesties te doen voor de vrijetijdsbesteding, contacten met de lokale bevolking, e.d.


Planning en materialen
Om het project qua werkzaamheden succesvol te doen verlopen is het erg belangrijk dat van tevoren een planning is gemaakt van de te verrichten werkzaamheden. Deze planning wordt bij aanvang van het project met de vrijwilligers besproken. Het komt de motivatie van de vrijwilligers ten goede wanneer zij na aankomst geïnformeerd worden over de achtergronden van het project en de reden waarom hun aanwezigheid gewenst is. Verder kan men dagelijks een korte werkbespreking houden waarbij de taken voor die dag verdeeld kunnen worden. Uiteraard is een tijdige aanwezigheid van eventueel benodigde materialen en gereedschap van groot belang.

Het verdient aanbeveling om bijtijds vóór het project na te denken over de vraag welk zinvol alternatief werk gedaan kan worden als de eigenlijke werkzaamheden stagneren, bijv. als gevolg van slechte weersomstandigheden.


Kort samengevat:
Van de projectverantwoordelijke wordt verwacht dat:

  • Er voldoende werk is 
  • Er een werkplanning is
  • Er professionele werkbegeleiding, voldoende materiaal en gereedschap beschikbaar is
  • Wordt zorggedragen voor huisvesting, verzorging en vervoer
  • De vrijwilligers geïnformeerd worden over de zin van het project
  • De vrijwilligers zich gedurende hun verblijf welkom voelen.

 

Neem voor meer informatie graag contact met ons op!

 

Suggesties voor een nieuw project? Suggestions for a new project?

Download hier het formulier voor projectaanvragen.

Download here: project application form.