Voor projectaanvragers

Hulp nodig van IBO-vrijwilligers?
 

We staan altijd open voor nieuwe, inspirerende projecten die de wereld een beetje positiever kunnen maken. Een project komt in aanmerking voor ondersteuning van IBO-Nederland als de sociale en financiële noodzaak duidelijk is. Ook moeten de werkzaamheden geschikt zijn voor (vaak onervaren) vrijwilligers.

We stellen in principe geen fondsen of subsidies beschikbaar voor projectaanvragers. Wel bestaat er de mogelijkheid om beperkte projectsteun aan te vragen ten behoeve van de aankoop van materialen ter plaatse. Deze projectsteun wordt mogelijk gemaakt door giften en donaties van een trouwe achterban. Afhankelijk van de draagkracht en doelstelling van het project, wordt vanuit IBO-Nederland bekeken in hoeverre -en voor welk bedrag- een project hier aanspraak op kan maken.

Wat zijn de criteria
Voor ondersteuning vanuit IBO-Nederland komen de volgende projecten/initiatieven in aanmerking:

1. Projecten hebben betrekking op de woon- en leefomgeving van mensen waarbij de sociale noodzaak van het project duidelijk is.

2. Projecten waarbij aantoonbaar is dat het niet of slechts zeer moeilijk op een andere wijze gerealiseerd kan worden (financiële noodzaak).

3. Projecten waarbij, zeker als het een nieuw initiatief betreft, de levensvatbaarheid van het project duidelijk gemaakt kan worden.

4. Projecten waarbij de aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden zich voor inschakeling van (vaak onervaren) vrijwilligers lenen.

IBO-vrijwilligers
De vrijwilligers die ingezet worden zijn voornamelijk jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die zich, vooral tijdens de vakantieperiodes, belangeloos inzetten. Maar er is ook steeds meer belangstelling van 30 plussers, gezinnen en gepensioneerde mensen voor onze projecten. Iets dat wij uiteraard van harte toejuichen!

De vrijwilligers willen zich acht uur per dag, vijf dagen per week in zetten voor het project. Zij hebben doorgaans geen concrete bouwervaring en geen technische-, sociale of ecologische opleiding gevolgd. De ervaring leert dat, als er is voorzien in een goede begeleiding, opzienbarende resultaten behaald kunnen worden.

Naast de vrijwilligers die weinig tot geen ervaring hebben, willen we ons ook richten op stagiaires van bijvoorbeeld ROC’s, hogescholen en universiteiten. In overleg met de stagiair en de stagebegeleider van de opleiding moet dan een stage overeenkomst afgesloten worden. Neem voor meer informatie over stagiaires contact met ons op.
 Mogelijke werkzaamheden
In overleg met de projectaanvrager kunnen de IBO-vrijwilligers worden ingezet bij kluswerkzaamheden (timmer-, sloop-, stukadoors-, metsel, schilder-, of behangwerk), ecologische werkzaamheden of sociale activiteiten (lichte verzorgtaken, begeleiden van kinderen, ouderen of beperkte mensen). De meeste projecten duren tussen de 2-4 weken, maar we staan ook open voor projecten die langer duren. Afhankelijk van de hoeveelheid te verrichten werk, kunnen in de loop van de zomer meerdere groepen op hetzelfde project ingezet worden; de ene groep lost dan de andere af.

Onderdak, eten en begeleiding op een project
Van het project wordt verwacht dat er veilig en goed onderdak voor de vrijwilligers wordt geregeld. Luxe wordt hierbij niet verwacht. Een schone ruimte, mogelijk met (veld)bedden o.i.d. volstaat.

Daarnaast wordt er gezorgd voor ontbijt, lunch en avondeten voor de groepen. Afhankelijk van de mogelijkheden kan afgesproken worden dat de vrijwilligers zelf voor hun maaltijden zorgen of dat ze 'met de pot mee eten'.

Erg belangrijk voor een goed verloop van het project, zowel wat betreft het werk als daarbuiten, is een vast aanspreekpunt voor de groep. Iemand die de vrijwilligers dagelijks begeleid bij de werkzaamheden, waarop de vrijwilligers terug kunnen vallen en waar organisatorische zaken en alledaagse probleempjes mee besproken kunnen worden. Daarnaast wordt er van de projectaanvrager verwacht dat de vrijwilligers zich welkom voelen, bijvoorbeeld door ze op te halen op een vooraf afgesproken verzamelpunt, te zorgen voor een gastvrij onthaal, door suggesties te doen voor de vrijetijdsbesteding, contacten met de lokale bevolking, etc.


Planning en materialen
Om het project qua werkzaamheden succesvol te doen verlopen is het erg belangrijk dat van tevoren een planning is gemaakt van de te verrichten werkzaamheden. Deze planning wordt bij aanvang van het project met de vrijwilligers besproken. Het komt de motivatie van de vrijwilligers ten goede wanneer zij na aankomst geïnformeerd worden over de achtergronden van het project en de reden waarom hun aanwezigheid gewenst is. Verder kan men dagelijks een korte werkbespreking houden waarbij de taken voor die dag verdeeld kunnen worden. Uiteraard is een tijdige aanwezigheid van eventueel benodigde materialen en gereedschap van groot belang.

Het verdient aanbeveling om bijtijds vóór het project na te denken over de vraag welke zinvol alternatief werk gedaan kan worden als de eigenlijke werkzaamheden stagneren, bijv. als gevolg van slechte weersomstandigheden.


Kort samengevat:
Van de projectverantwoordelijke wordt verwacht dat:

- Er voldoende werk is voor de vrijwilligers om gedurende het project, 7 á 8 uur per dag te werken

- Er een werkplanning is

- Voldoende werkbegeleiding, materiaal en gereedschap beschikbaar is

- Wordt zorggedragen voor huisvesting, verzorging en vervoer

- De vrijwilligers geïnformeerd worden over de zin van het project

- De vrijwilligers zich gedurende hun verblijf welkom voelen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

 

Suggesties voor een nieuw project? Suggestions for a new project?

Download hier het formulier voor projectaanvragen.

Download here the project application form.