Over ibo

"Bouworde begon als werk van verzoening en liefdadigheid. Dit moet zo blijven. Mensen zijn veel beter dan we denken. Dat hebben vele IBO-vrijwilligers in de afgelopen jaren aangetoond."

(IBO-oprichter Werenfried van Straaten, overleden op 31-01-2003)


Internationale Bouworde Nederland
IBO staat voor Internationale Bouworde. Wij zijn, als Nederlandse afdeling hiervan, een stichting die op een laagdrempelige manier deelname aan vrijwilligersprojecten in het buitenland mogelijk maakt. De stichting biedt een combinatie aan van praktisch idealisme en culturele uitwisseling, als alternatief voor het hedendaagse individualisme en de prestatiegerichte maatschappij waarin we leven.

 

De doelstelling is tweeledig: (1) het vervullen van een hulpvraag door het ondersteunen van wereldwijde verbeteringsprojecten van sociale, bouwtechnische, of ecologische aard, en (2) het stimuleren van culturele uitwisseling door middel van samenwerking met zowel de lokale bevolking als met groepen internationale vrijwilligers, ter bevordering van persoonlijke ontwikkeling en wederzijds begrip en respect tussen verschillende culturen.

 

Geschiedenis

De Internationale Bouworde (IBO) is een netwerkorganisatie met verschillende zusterorganisaties binnen Europa. Het is in 1953 in Vlaanderen opgericht door pater Werenfried van Straaten als een oprecht gebaar om verzoening en verbroedering onder alle mensen en volken te bewerkstelligen. Met name katholieke vrijwilligers zetten zich in voor het bouwen van, en klussen aan huizen in onder andere Duitsland en Oostenrijk voor vluchtelingen die door de Tweede Wereldoorlog hun huizen waren verloren.

 

In 1957 wordt de Nederlandse tak van IBO opgericht. Vanaf het begin manifesteert IBO-Nederland zich als een dynamische organisatie die zich voortdurend aanpast aan actuele hulpvragen, waarbij altijd rekening wordt gehouden met de kernwaarden respect, openheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. In de jaren ‘70-’80 laat IBO de katholieke wortels los en biedt het een groter scala aan bouwprojecten aan in Zuid-Europa. Ook staat het sinds die tijd open voor deelname van vrouwelijke vrijwilligers. Na de val van de muur en het beëindigen van de Koude Oorlog is IBO zich meer gaan richten op de wederopbouw van landen in Oost-Europa, zoals het voormalig Joegoslavië, Polen en Roemenië. In de loop der jaren zijn er naast bouwprojecten ook sociale projecten gekomen waarin aandacht is voor sociaal achtergestelde mensen in de samenleving zoals ouderen, kinderen en gehandicapten. Op dit moment ziet IBO-Nederland de noodzaak van hulp bij ruim 70 verbeteringsprojecten wereldwijd, voornamelijk binnen Europa.

 

Europees netwerk
IBO-Nederland maakt deel uit van een Europees netwerk, de Internationale Bouworde. Dit samenwerkingsverband bestaat uit verschillende leden (IBO-secretariaten). Binnen het Internationale Bouworde netwerk vallen de zusterorganisaties in België, Bulgarije, Duitsland, Hongarije, Italië, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Elk secretariaat onderhoudt contact met verschillende projectorganisaties in verschillende landen. De projectorganisaties vragen IBO om vrijwilligers te werven. IBO-Nederland werft vrijwilligers voor deze 'eigen' projecten en ook voor projecten van de andere secretariaten. Op die manier ontstaan er internationale vrijwilligersgroepen die samenwerken in een project en worden vele projecten in en buiten Europa ondersteund.

Op www.ibo-europe.org kun je meer informatie vinden m.b.t. het internationale netwerk.

 

 

Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting Internationale Bouworde Nederland
Afgekort: St. IBO-Nederland

St. Annastraat 174

6524 GT NIJMEGEN

 

Kamer van Koophandel

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 41055227.

 

CBF-Certificaat

Stichting IBO-Nederland is een CBF-erkend goed doel.

De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de erkenning laat IBO zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie over de erkenning is te vinden op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving: www.cbf.nl.

 

Klik hier voor het CBF-erkenningspaspoort van IBO-Nederland.

 

Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI)
Stichting IBO-Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit wil zeggen dat giften in aanmerking komen voor belastingaftrek. Ter zake van legaten en schenkingen is St. IBO-Nederland gerangschikt onder rechtspersonen als bedoeld in art. 24 van de Successiewet 1956. Het RSIN-nummer is 002968083.

Preventiebeleid

Op vrijwel alle projecten waar vrijwilligers aan de slag gaan, ontstaat contact met kinderen of mensen met een verstandelijke beperking. Om mogelijke risico's van ongewenst gedrag jegens deze kwetsbare groepen zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) een aantal uitgangspunten vastgelegd. IBO-Nederland onderschrijft deze uitgangspunten zoals beschreven in het document ‘In veilige Handen’.

In de voorbereiding bij IBO-Nederland worden vrijwilligers (middels discussiepunten) bewust gemaakt van hun positie in een project, gewenst en ongewenst gedrag en de impact van hun aanwezigheid.

 

Uitvoering van dit beleid vindt bij IBO-Nederland voorts plaats door:
1.    De afgifte van een Verklaring Omtrent Gedrag door de vrijwilliger met toetsing op minimaal criterium 84 en 85
2.    De aanstelling van een vertrouwenspersoon binnen St. IBO-Nederland
3.    Toepassing van de Modelgedragscode (vrijwillige) medewerkers (NOV goedgekeurd) voor individuele vrijwilligers en begeleiders van groepen.

Beloningsbeleid
Kantoorpersoneel in loondienst wordt betaald volgens de schalen van Rijksoverheid BBRA
(Bezoldigingsbesluit Burgerlijke RijksAmbtenaren) schaal 8 (januari 2013). Er bestaat geen betaalde directiefunctie. De Bestuursleden zijn onbezoldigd en krijgen een onkostenvergoeding van maximaal €1.500,-- p.p p.j. Vrijwilligers die zich structureel inzetten op kantoor of bij evenementen kunnen reiskosten declareren gebaseerd op Openbaar Vervoer 2e klasse en zijn daarnaast vrijgesteld van betaling van inschrijfgeld.