Gedragscode

Gedragscode voor vrijwilligers van IBO-Nederland

Als vrijwilliger kom je in aanraking met andere mensen, zoals je medevrijwilligers, de project-organisatoren en –medewerkers, de doelgroep van het project en de mensen uit de naaste omgeving van de projectlocatie. Een doel van Stichting IBO-Nederland is culturele uitwisseling. Wij stimuleren het contact tussen mensen.

Met deze gedragscode willen wij bereiken dat je je bewust bent van zekere grenzen in de omgang met al deze mensen en dat je deze grenzen respecteert. Dit bewustzijn is vooral van belang in de omgang met mensen die zelf de grenzen minder goed herkennen en/of aan kunnen geven, zoals mensen die afhankelijk zijn van anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen, ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en mensen die leven in armoede; allemaal mensen die deel uit (kunnen) maken van de doelgroep van je project.

Veel grenzen in contacten tussen mensen, dus ook met mensen van de doelgroep, zijn niet eenduidig. Waar de één behoefte heeft aan een knuffel, wil de ander hooguit even de hand schudden en wil een derde liever helemaal niet worden aangeraakt. Het is daarom onmogelijk om eenduidige regels te stellen omtrent al het gedrag m.b.t. contacten tussen mensen.

Er ligt echter wel één heel duidelijke grens die altijd geldt en dat is dat seksuele handelingen en seksuele contacten tussen jou als vrijwilliger en personen van de doelgroep(en) ontoelaatbaar zijn.

Als je als vrijwilliger via IBO-Nederland deelneemt aan een vrijwilligersproject, verwachten wij dat je volgens deze gedragscode zult handelen. Bij je inschrijving als vrijwilliger bij IBO, geef je aan dat je dit zult doen.

Gedragsregels

  1. Als vrijwilliger zorg je voor een omgeving en sfeer waarbinnen de mensen van de doelgroep(en) zich veilig en gerespecteerd voelen.
  2. De vrijwilliger onthoudt zich ervan een persoon uit de doelgroep(en) te bejegenen op een wijze die hem/haar in zijn/haar waardigheid aantast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van personen uit de doelgroep(en) dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van personen uit de doelgroep(en). NB: Alle seksuele handelingen, seksuele contacten en seksuele relaties tussen een vrijwilliger en een minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals hieronder bedoeld.
  5. De vrijwilliger mag een persoon uit de doelgroep(en) niet op zodanige wijze aanraken dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilligers zal tijden trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes e.d. zeer terughoudend en met respect omgaan met personen uit de doelgroep(en) en de ruimtes waarin zij zich bevinden (zoals kleedkamer of hotelkamer).
  7. De vrijwilliger heeft de plicht personen uit de doelgroep(en) naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de doelgroep betrokken is, wordt nageleefd.
  8. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij/zij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële goederen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover contact op te nemen met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:

Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (bv. volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, etc.) en/of andere handelin­gen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

 

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen die leven in armoede of andere mensen die in een afhankelijkheidsrelatie verkeren, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaats­vinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met mensen die in een afhankelijkheidsrelatie verkeren, door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

 

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.